EXCELLENTE POLITIEZORG PDF

We bekijken achtereenvolgens de regelgevende basis voor dit basisbegrip, de definitie ervan en de visie erop aan de hand van de vijf pijlers. De eerste voor- waarde voor de goede werking van een moderne politiedienst is de optimale integratie van de politie in de gemeenschap. Voortdurende nauwe en persoonlijke contacten vormen hier een eerste voorwaarde. Het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep bevestigt dit principe ook in de omzendbrief nr. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli Hierbij dient men zich te rich- ten op het wijzigen van de oorzaken van de criminaliteit.

Author:Kadal Sazil
Country:Cyprus
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):6 April 2019
Pages:438
PDF File Size:2.61 Mb
ePub File Size:11.84 Mb
ISBN:375-7-11230-873-5
Downloads:90149
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VikoraWe bekijken achtereenvolgens de regelgevende basis voor dit basisbegrip, de definitie ervan en de visie erop aan de hand van de vijf pijlers. De eerste voor- waarde voor de goede werking van een moderne politiedienst is de optimale integratie van de politie in de gemeenschap.

Voortdurende nauwe en persoonlijke contacten vormen hier een eerste voorwaarde. Het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep bevestigt dit principe ook in de omzendbrief nr.

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli Hierbij dient men zich te rich- ten op het wijzigen van de oorzaken van de criminaliteit. Nog belangrijker dan elke pijler op zich, is het feit dat er tussen al deze pijlers een wisselwerking bestaat en dat ze elkaar onderling versterken. De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin.

Deze pijler verwijst naar de identificatie en analyse van de mogelijke oorzaken van criminaliteit en van conflicten in de gemeenschap pen. De politie reageert niet enkel op problemen nadat ze zich hebben voorgedaan maar probeert de oorzaken ervan te identificeren en daarop tijdig in te werken. De filosofie GGPZ is van toepassing op de volledige politiezorg, zowel de ba- sispolitiezorg als de gespecialiseerde politiezorg en de steunopdrachten.

Het basisbegrip GGPZ vormt bijgevolg zowel bij de lokale als bij de federale politie bij de uitvoering van hun opdrachten een permanente leidraad. Het type van politiewerk doet daar evenmin afbreuk aan. De principes van GGPZ zijn toepasselijk op zowel operationele basis- en gespecialiseerde ac- tiviteiten onthaal — wijkwerking — interventie — openbare orde — verkeer — recherche — slachtofferbejegening.

Het is van toepassing op alle niveaus lokaal, bovenlokaal, nationaal of internationaal van het politiewerk. Essentieel is dat de politie er een brede opvatting over de aanpak van de problemen van leefbaarheid, criminaliteit en veiligheid op na houdt. Bij de uitvoering van haar kerntaken beperkt ze zich niet enkel tot de traditioneel- reactieve politietaken interventie, recherche.

Samen met alle belangheb- benden schenkt ze ook aandacht aan de andere aspecten van de veiligheids- keten: proactie, preventie, voorbereiding, reactie en nazorg zie punt 4.

Precies omdat de politie mee instaat voor veiligheid moet ze met blijvende aandacht voor haar kerntaken, samenwerken met de partners in de veilig- heidsketen zie punt 4. De gemeenschapsgerichte politiezorg is de leidraad voor de lokale en federale poli- tie.

Het is een belangrijke werkwijze die zoals GGPZ politiespecifiek is en steunt op dezelfde attitude. De politie is een informatieverwerkende organisatie en ze besteedt daarom een bijzondere aandacht aan de manier waarop ze met informatie omgaat. Sommigen houden zich met de inzameling ervan. Dit basisbegrip heeft vijf kenmerken: doelbepalend, pro- en reactief, meer- waarde biedend, uitwisseling en doelgericht.

Gegevens zijn feiten, data of waarnemingen die geen interpretatie hebben gekregen. Het interpreteren van gegevens levert informatie op.

We spreken van infor- matie wanneer de gegevens een betekenis hebben gekregen. Het koppelen van informatie en ervaring leidt dan weer tot het opbouwen van een zekere professionele kennis.

Kortom, de IGPZ gaat uit van het voortdurend ver- rijken van informatie en het omzetten ervan naar kennis. De informatiegestuurde politiezorg steunt op vijf kenmerken. Op die manier wordt de ondergeschiktheid van een politieplan ten opzichte van een maatschappelijk veiligheidsplan benadrukt. Informatie en kennis vormen immers de basis voor alle politiewerk en voor een doeltreffende en doelmatige werking van de politie op het vlak van zowel de basis- als de gespecialiseerde politiezorg.

In overleg met en onder controle van de bevoegde overheden zamelt de politie de informatie in die noodzakelijk is om de doelstellingen te bepalen, de gerechte- lijke en bestuurlijke taken met succes aan te sturen en uit te voeren, de resulta- ten ervan te kennen en na evaluatie, de doelstellingen indien nodig bij te sturen… De diverse activiteiten van de IGPZ worden niet bij toeval uitgevoerd.

De inza- meling, verwerking en aanwending van informatie gebeuren uiteraard op een legale en maatschappelijk gedragen manier legitimiteit. Vervolgens maakt de politie keuzes, op basis van informatie, kennis en inzicht, en voert ze doelgericht bepaalde activiteiten uit. Ze evalueert en stuurt deze bij. Op dat ogenblik wordt proactief omgegaan met informatie. De politieorganisatie heeft de voortdurende zorg om de noodzakelijke informatie met een concreet belang over veiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en de politie- werking in te zamelen, op te slaan, te verwerken, te gebruiken en te verspreiden.

Maar uiteraard zit de meeste informatie die bruikbaar is voor de politie bij de diverse lokale gemeenschappen, of met andere woorden bij de bevolking. Ook de overheden en de partners spelen een cruciale rol in de IGPZ. Zonder medewerking, zonder de bereidheid van alle belangheb- benden kan er niet of weinig gestuurd worden op informatie. IGPZ wordt gekenmerkt door uitwisseling van informatie communicatie.

Er wordt uiteraard rekening gehouden met bestaande regelgeving. IGPZ is geen eenrichtingsverkeer van alle belanghebbenden naar de politie, in het bijzonder de diensten die op lokaal, bovenlokaal, nationaal of internationaal niveau bevoegd zijn voor het verwer- ken van ingezamelde informatie. Het is evenmin eenrichtingsverkeer van de lokale naar de federale politie.

Het delen van informatie en kennis met en tussen alle belanghebbenden op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit is essentieel.

Politiediensten hebben dankzij een bevoorrechte informatiepositie en hun specifieke deskundig- heid ook een signaalfunctie te vervullen naar de betrokken overheden en part- ners in veiligheid. Signaleren en mee adviseren vormt de koppeling tussen politiezorg en veiligheidszorg. Informatie en kennis die niet gedeeld worden, zijn waardeloos. Informatie en kennis zijn essentieel voor het sturen van zowel bestuurlijke als gerechtelijke politieactiviteiten en dit op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Sturing houdt ook in dat vanuit de bevoegde diensten concrete opdrachten wor- den gegeven aan andere politiediensten of individuele politieambtenaren om noodzakelijke informatie gericht in te zamelen en door te geven.

Bij de IGPZ spelen informatie en analyse een centrale rol. Voor een goede beeldvorming worden naast politionele ook relevante gegevens uit open bronnen aangewend. Informatiegestuurde politiezorg betekent een grotere waarborg dat de poli- tie, als partner in veiligheid, zich binnen de eigen kerntaken richt op de in de ogen van de gemeenschap pen en de overheden belangrijkste proble- men.

Doen we, met andere woorden, de juiste dingen? Op basis van analy- ses kan achterhaald worden welke problemen met voorrang en welke problemen door anderen moeten worden aangepakt. De politiemedewerkers die instaan voor de basispolitiezorg en in nauw con- tact staan met de gemeenschap pen , zijn een onmisbare schakel in de IGPZ. Waarnemen en inwinnen van gegevens en informatie gebeuren op de eerste plaats op het terrein.

Zo is de informatie afkomstig van de wijkdiensten, interventieploegen, rechercheurs… ook heel belangrijk voor de gespecialiseerde politiezorg die zich vooral richt op de aanpak van de bovenlokale tot zelfs internationale georganiseerde cri- minaliteit.

Ook de politiemedewerkers die instaan voor de gespecialiseerde politiezorg en die een gedegen kennis hebben van de onveiligheidsfenomenen, moe- ten de informatiepositie in veel gevallen opbouwen of aanscherpen. Dit gebeurt meer bepaald door een beroep te doen op bijzondere opsporings- technieken en enkele andere wettelijk geregelde technieken.

Maar ook de informatie-inzameling en verwerking zelf gebeuren best op een gerichte en gestuurde wijze binnen een duidelijk omschreven wettelijk en legitiem kader en in samenspraak met en onder controle van de bestuur- lijke en gerechtelijke overheden.

Gericht en gestuurd informatie inwinnen betekent dat aan de actoren op het terrein duidelijk meegedeeld wordt wat de informatiebehoeften zijn. Iedere politiemedewerker moet ook de infor- matie aangeleverd krijgen voor de uitoefening van zijn functie. Ook versterken beide basisbegrippen elkaar. Elk personeelslid bepaalt in functie van zijn opdrachten hoever hij in dit proces moet gaan en wanneer hij informatie moet ver- spreiden; — de uitwisseling van informatie draagt bij tot het probleemoplossende vermo- gen van de politie.

Samen met het politiespecifiek model GGPZ en het algemeen ondersteunend basisbegrip OBV geeft het inhoud aan de visie op een ex- cellente politiezorg als de politionele bijdrage voor maatschappelijke veiligheid.

Optimale bedrijfsvoering heeft betrekking op het besturen van de organisa- tie. Het gaat uit van vijf principes: resultaatgerichtheid, transparantie, sa- menwerking, continu verbeteren en leiderschap met lef. Hierbij komen ook de vijf principes van OBV aan bod.

Vervolgens onderscheiden we in OBV vijf or- ganisatiegebieden en vijf groepen van belanghebbenden. Ook de vijf groeifasen van het model worden behandeld. European Foundation for Quality Management, www. Deze uitspraak geeft aan dat er bij het besturen meerdere aspecten zijn waar de.

DSP 0501 MANUAL PDF

Excellente Politiezorg BE

Citizens expect more action from the EU in the area of social policy and social cohesion in order to fight the black market. Excellente Politiezorg aan de hand van zes eenvoudige stappen Excellente Politiezorg Pinterest The termination of an associated restructure of the IT function was also announced. For almost any contract-based business, PDFs are a way of life. Most frequent English dictionary requests: We weten verrassend weinig over de prestaties van de politie. Will be grateful for excelkente help!

AKG HM1000 PDF

.

DESCARGAR CALCULO TRASCENDENTES TEMPRANAS JAMES STEWART 4TA EDICION PDF

.

Related Articles